Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Cenedl Cymru yw ein llwyfan:

o fforestydd i draethau, o awyrendai i drefi ôl-ddiwydiannol, o neuaddau pentref i glybiau nos.

Rydym yn dwyn ynghyd beirdd sy’n adrodd straeon, gweledyddion gweledol a dyfeiswyr syniadau. Cydweithiwn gydag artistiaid, cynulleidfaoedd, cymunedau a chwmnïau i greu theatr Saesneg wedi’i gwreiddio yng Nghymru ag elfen ryngwladol.

Cewch hyd i ni o gwmpas y gornel, ar draws y mynydd ac yn eich gardd gefn ddigidol.

Mae National Theatre Wales wedi bod yn creu cynyrchiadau Saesneg eu hiaith mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers Mawrth 2010.

Rydym yn gweithio o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond rydym yn gweithio dros y wlad i gyd, a thu hwnt, gan ddefnyddio tirwedd gyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i gwledd o dalent yn ysbrydoliaeth i ni.

Mae ein cynulleidfaoedd wedi ein dilyn ni a Michael Sheen fel disgyblion o gwmpas ei dref enedigol, Port Talbot, i wylio The Passion. Bu rhai yn partïa gyda Neon Neon (Gruff Rhys & Boom Bip) yng Nghaerdydd, gan ddysgu am stori anhygoel y cyhoeddwr o Eidalwr Giangiacomo Feltrinelli, yn Praxis Makes Perfect. Dringodd gannoedd is-fryniau’r Wyddfa i glywed cerddi gan fardd cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke a gweld y casgliadau defaid blynyddol yn uniongyrchol. Gwisgoedd eraill eu welis i brofi Mametz, a ysgrifennwyd gan y bardd Owen Sheers a’i lwyfannu ar dir fferm ger Brynbuga, gan gynnig golwg iasol ar fywyd a marwolaeth mewn ffos yn yr Ail Ryfel Byd. A daeth rhai i ymuno â ni ar-lein yn eu pyjamas ar gyfer The Radicalisation of Bradley Manning arobryn Tim Price, a dysgu am fachgen o Sir Benfro ddaeth yn un o ffigurau gwleidyddol mwyaf dylanwadol ac ymrannol y byd, wrth sgwrsio ag aelodau eraill y gynulleidfa ledled y byd.

Dyma rai yn unig o’r bron i 40 o gynyrchiadau yr ydym wedi’u llwyfannu ar drenau, caeau hyfforddi milwyr, traethau a mynyddoedd, mewn warysau, clybiau nos, pebyll, neuaddau pentref, ysgolion, awyrendai a llyfrgelloedd, ar draws trefi fel Abermaw, Talacharn ac Aberystwyth, ac mewn dinasoedd o Abertawe i Tokyo.

Rydym yn gweithio nid yn unig gydag artistiaid, awduron, cerddorion, dawnswyr, perfformwyr a chwmnïau byd-enwog, ond hefyd gyda chorau, beirdd, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, bugeiliaid, grwpiau drama amatur – ac, wrth galon ein holl waith, gyda chymunedau.

Un elfen yn unig yw’r cynyrchiadau yr ydym yn eu gwneud. Sgroliwch i lawr i ddarllen rhagor am ein gwaith a sut y gallech gymryd rhan - fel artist, awdur, aelod angerddol o’ch cymuned eich hun, rhan o’n tîm neu fel aelod o’r gynulleidfa....

Mae ein hymrwymiad i Gymru yn ymestyn y tu hwn i’w lleoliadau, ei chymunedau a’i thalent, at ei dyfodol. Mae pob penderfyniad a wnawn, boed yn rhaglennu, cynhyrchu, cyfathrebu neu weinyddu, yn destun prawf cynaliadwyedd trylwyr.

Rydym yn gweithio yn bennaf allan o swyddfa fach yng Nghaerdydd, felly mae’n gymharol hawdd rheoli ein heffaith o ddydd i ddydd; caiff ein staff eu hannog i feicio neu gerdded i’r gwaith, rydym yn defnyddio cludiant cyhoeddus fel blaenoriaeth wrth deithio o gwmpas y wlad, ac rydym yn cynllunio pob taith pan fydd rhaid i ni ddefnyddio cerbydau yn ofalus i leiafu ein heffaith. Rydym yn ailgylchu ac yn ailddefnyddio cymaint o ddeunydd â phosibl, ac yn defnyddio cynnyrch glanhau sy’n amgylcheddol briodol yn unig.

Yn y cyfamser, rydym yn archwilio ffyrdd i wella ein heffaith ar yr amgylchedd o safbwynt ein cynyrchiadau. Er enghraifft, mae defnydd setiau a chyfarpar yn y dyfodol yn sail i’n penderfyniadau wrth gynllunio cynhyrchiad. Nid ydym yn berchen ar gyfarpar nac adnoddau ein hunain, ond yn rhannu asedau gyda chwmnïau ac artistiaid eraill. Yn 2014, roeddem yn gallu dod o hyd i ddefnydd newydd ar gyfer 90% o’r deunyddiau o’n sioeau; dechrau da, ond y nod yw cyrraedd 100%.

Yn gryno mae gennym dri ymadrodd allweddol yr ydym yn eu defnyddio wrth gynllunio a gweithredu ein gwaith:

Cynllunio’n fwy gofalus

Rhannu’n fwy aml

Siarad â mwy o bobl

Os oes gennych unrhyw adborth neu syniadau ar sut y gallwn ni, ein hartistiaid a’n cynulleidfaoedd weithio gyda’n gilydd i fod yn fwy cyfrifol yn amgylcheddol, cysylltwch â David Evans, Pennaeth Cynhyrchu, yn davidevans@nationaltheatrewales.org.

Mae gan National Theatre Wales agwedd ryngwladol ac mae’n cydweithredu ag amrywiaeth eang o artistiaid a chwmnïau ledled y byd. Rydym hefyd yn adlewyrchu’r llu o ddiwylliannau ac ieithoedd sydd yng Nghymru gyfoes.

Cyflwyniad cyflym i National Theatre Wales

Ni yw:

Theatr genedlaethol Saesneg ei hiaith Cymru, a theatr genedlaethol ieuengaf y DU

Nid ydym wedi’n lleoli mewn adeilad (rydym yn creu gwaith ar draws Cymru a thu hwnt...)

Rydym yn creu gwaith:

Sy’n arloesol yn ddigidol, yn cynnwys ffrydio byw a gemau, ochr yn ochr â chymuned ar-lein o fwy na 5,700 o aelodau

Gydag artistiaid a chwmnïau sy’n enwog yn rhyngwladol (e.e. Michael Sheen, Gruff Rhys, Frantic Assembly)

A bob amser gyda chymunedau - nid ar eu cyfer yn unig (yn enwedig drwy TEAM, ein rhwydwaith o 600 o unigolion sy’n angerddol dros y celfyddydau)

Mae enghreifftiau o’n Gwaith Rhyngwladol yn cynnwys:

Praxis Makes Perfect – cydweithrediad gyda Gruff Rhys/Neon Neon, stori wyllt am gomiwnyddiaeth a chynllwyn yn yr 20fed ganrif wedi’i lleoli mewn theatr-warws-gig, a wahoddwyd i ŵyl Foreign Affairs Berlin yng Nghlwb Nos Berghain.

The Opportunity of Efficiency - drama newydd sbon yn ymateb i’r argyfwng pŵer niwclear yn Siapan, a gomisiynwyd gan NTW gan y New National Theatre yn Tokyo, wedi’i hysgrifennu gan y dramodydd Cymreig Alan Harris a’i gyfarwyddo gan John E McGrath, gyda’i pherfformiad cyntaf ar ffurf cyfieithiad Siapanaeg yn Tokyo. Ochr yn ochr â’r cynhyrchiad, daeth NTW â’i raglen unigryw o drafodaethau a chyfnod preswyl i artistiaid i Siapan.

WalesLab – mae rhaglen datblygu artistiaid pwysig NTW wedi gweithio gydag artistiaid o Korea, Awstralia, Siapan ac Ewrop, gan gefnogi eu gwaith yn nhirlun Cymru a’u cyflwyno i bartneriaethau cydweithio newydd.

Outdoors and Branches: The Nature of Crisis - NTW oedd y cwmni cyntaf yn y DU i gomisiynu gwaith newydd gan ddau o brif gwmnïau Berlin - Rimini Protokoll a Constanza Macras/DorkyPark. Creodd y ddau gwmni ddarnau newydd sbon yng Nghymru, cyn mynd ymlaen i’w datblygu mewn lleoliadau rhyngwladol eraill.

Rydym yn awyddus i weithio gyda phartneriaid i ymestyn ein cyrhaeddiad rhyngwladol yn yr holl feysydd hyn – teithio ein gwaith, ymgymryd â chomisiynau newydd, datblygu artistiaid a chomisiynu cwmnïau rhyngwladol.

Rydym hefyd yn teithio ar draws y byd, gan rannu modelau gyda chwmnïau ac asiantaethau eraill sydd â diddordeb, fel ni, mewn theatr sy’n gweithio mewn ffyrdd newydd gydag artistiaid, lleoedd a phobl.

Os oes gennych ddiddordeb yn NTW a’i waith, byddem yn mwynhau clywed gennych. Cysylltwch â:

>Lisa Maguire, Cynhyrchydd Gweithredol
+44 (0)29 2035 3072
+44 (0) 78 5547 0697
lisamaguire@nationaltheatrewales.org

Mae National Theatre Wales yn gweithio gydag artistiaid ar bob cam o’u datblygiad, gan amrywio o wneuthurwyr theatr o fri rhyngwladol i unigolion sy’n cychwyn ar eu teithiau artistig.

Mae amrywiaeth o wahanol ffyrdd i chi ymgysylltu â’r cwmni, ac mae gennym ddiddordeb bob amser mewn clywed am eich syniadau. Yn gyffredinol, rydym yn gweithio gydag artistiaid o Gymru neu sy’n gweithio yng Nghymru, neu artistiaid sy’n ymddiddori yng Nghymru a’n ffordd ni o weithio. Dyma rai o’r cyfleoedd ar gyfer artistiaid:

All year round:

Ar adegau penodol o’r flwyddyn:

Helo, Jenny McCarthy ydw i
Fi yw'r Cydlynydd Cyllid

Helo, Jenny ydw i a fi yw Cydlynydd Cyllid National Theatre Wales. Mae fy nhaith i National Theatre Wales wedi cynnwys gweithio mewn gwyliau cerdd anhygoel a bywiog, a theithio ar draws y byd o Ewrop i Asia, ac America i Affrica.
 
Chwe mlynedd yn ôl penderfynais newid fy welintons â’m bikini am gyfrifiannell a Microsoft Excel, a dechrau ar yrfa yn y sector ariannol. 
 
Yn National Theatre Wales rwy’n gyfrifol am bob peth sy’n ymwneud â chyllid, ond nid rhifau a thaenlenni yn unig sy’n llenwi fy nydd. Rydym oll yn cael ein hannog i fod yn rhan o bob cynhyrchiad ac ehangu ein gwybodaeth am y theatr yn gyffredinol. Mae’n amgylchedd gwaith hwyliog, cyffrous a gyda chynifer o bobl wahanol a chymaint o brosiectau blaengar, mae’n swydd ddelfrydol go iawn. 
 
Y tu allan i’r gwaith rwy’n hoffi; anifeiliaid, yn enwedig pandas, hufen iâ a chysgu’n hwyr ar ddydd Sadwrn.
 
Dilynwch fi ar @jenny_ntw

 

Helo, fi yw Clare Pillman
Yr wyf yn Aelod o’r Bwrdd

Penodwyd Clare yn Gyfarwyddwr yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ym mis Mawrth 2011. Magwyd Clare yng Ngogledd Cymru, ac ar ôl mynychu’r brifysgol yn yr Alban a Llundain, ymunodd â’r Gwasanaeth Sifil yn 1992, gan dreulio cyfnod yn yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, y Trysorlys a’r Adran Materion Cyfansoddiadol. Penodwyd Clare yn Gyfarwyddwr Llysoedd Ei Mawrhydi yng Nghymru yn 2007. Cyn hyn treuliodd dair blynedd yn Gyfarwyddwr Ardal Llysoedd Ei Mawrhydi yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn hefyd roedd yn Gadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Gogledd Cymru. Cafodd Clare OBE am ei gwaith ar Ddathliadau’r Mileniwm, ac roedd yn Ymddiriedolwr y Sefydliad Ymchwil Canser o 2002 hyd 2013. Daeth yn Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladu Gogledd Cymru yn 2012. Mae Clare yn byw yn yr Wyddgrug ac yn teithio i Lundain bob wythnos.

Dyma ein Cynllun Iaith Gymraeg, a'i gymeradwywyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 07/07/2014.
 
Gallwch weld y Cynllun Iaith Gymraeg yma
Mae ein Safonau Iaith Gymraeg ar gael isod.

 

 
 

Castio

Nid yw galwadau castio i actorion yn cael eu gosod ar y dudalen hon, ond maent ar gael yn y Grŵp Actorion ar ein Cymuned ar-lein.

Er mwyn cael y newyddion diweddaraf am brosiectau a chyfleoedd cyfredol, ymunwch â Chymuned National Theatre Wales.

Cyfleoedd 

Rheolwr y Swyddfa Docynnau

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, dibynadwy a hyderus i gyflawni swyddogaeth Rheolwr y Swyddfa Docynnau ar gyfer cynhyrchiad National Theatre Wales a Common Wealth We’re Still Here, a fydd yn cael ei gynnal ym Mhort Talbot rhwng 15 a 30 Medi.*

Chi fydd yn rheoli’r swyddfa docynnau ar y safle ar gyfer pob perfformiad, gan weithio’n agos gyda thîm staff Blaen y Tŷ er mwyn sicrhau gwireddu gwasanaeth gofal cwsmeriaid rhagorol i bob un yn y gynulleidfa.

Fel Rheolwr y Swyddfa Docynnau, byddwch hefyd yn llysgennad ar gyfer National Theatre Wales a’r pwynt gyntaf o gyswllt ar gyfer cynulleidfaoedd yn y lleoliad.

Y gyfradd dal fesul awr fydd £12 yr awr – ac mae’n debyg mai eich oriau gwaith fydd 4 awr ar gyfer pob perfformiad (gweler yr amserlen isod os gwelwch yn dda).

Lawrlwythwch manyleb swydd llawn - below
Complete Equal Opportunities Form
 

Sut i ymgeisio:

Os gwelwch yn dda, anfonwch CV a llythyr yn nodi pam yr ydych yn dymuno ymgymryd â’r gwaith hwn ac yn amlinellu pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd a Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a’u hanfon at: work@nationaltheatrewales.org erbyn canol dydd Iau 20 Gorffennaf.

Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd yn ystod w/c 31 Gorffennaf

Os oes gennych gwestiynau ynghylch y swydd, yna cysylltwch os gwelwch yn dda â work@nationaltheatrewales.org

Galwch heibio am baned o de a phicau ar y maen cartref?

Swyddfa Docynnau
029 2037 1689
boxoffice@nationaltheatrewales.org

Swyddfa

National Theatre Wales

30 Castle Arcade
Cardiff/CF10 1BW

Am gysylltu â ni ag ymholiad cyffredinol?

info@nationaltheatrewales.org
@ntwtweets
+44 (0)29 2035 3070

Byddwch y cyntaf i glywed am y cyfleodd, prosiectau neu alwadau castio?

Mae Cymuned Ar-lein National Theatre Wales yn ofod lle y gall pobl sy’n frwd dros y theatr ddod ynghyd i drafod, dadlau a chydweithio. Ymunwch â mae’n gymuned o dros 5000 o aelodau sy’n rhannu cyfleoedd ac yn llunio dyfodol y theatr yng Nghymru a thu hwnt.

TEAM

Ble bynnag y byddwn ni’n mynd, rydym yn cydweithredu â rhwydwaith cynyddol o aelodau TEAM ac yn eu cefnogi.

Dyma’r boblo sy’n chwarae rhan ym mhopeth rydym yn ei wneud.

Nhw yw ein harweinwyr yn eu cymunedau nhw: maent yn creu, yn ysbrydoli, yn perfformio, yn dysgu, yn ysgrifennu, yn trefnu, yn rheoli prosiectau, yn rhoi adborth ac yn gwneud penderfyniadau gyda ni ar ddyfodol National Theatre Wales.

#ntwTEAM

Join TEAM