Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Buddsoddi mewn Syniadau Newydd

Mae pob cam yn y broses greadigol yn bwysig, o'r eiliad pan ddaw'r syniad, hyd at y llen olaf yn disgyn, ac rydym angen eich help i barhau i greu cynyrchiadau anhygoel mewn lleoliadau anghyffredin. Rydym yn gwthio ffiniau theatr i greu cynyrchiadau arloesol a phryfoclyd mewn mannau annisgwyl. Gan ymgysylltu â'r genedl a thu hwnt, rydym yn ceisio straeon newydd ac yn herio yr hyn yw theatr a beth allai hi fod.

Yng ngwanwyn 2017, bydd ein Cyfarwyddwr Artistig Kully Thiarai yn cyhoeddi ei bwriadau artistig ar gyfer ein tymor nesaf, a'n dyfodol. Bydd unrhyw rodd a wnewch yn ein galluogi i ddod â'r syniadau hyn yn fyw. Byddwch yn ein galluogi i weithio gyda mwy o gymunedau, creu mwy o gyfleoedd i ddysgu a datblygu, ac yn ein helpu i droi ein syniadau mawr i mewn i gynyrchiadau i chi eu mwynhau ar draws Cymru a thu hwnt.

Cyfrannwch nawr, a buddsoddwch mewn syniadau newydd gyda ni. 

Cefnogwch y daith greadigol

Dyma rai ffyrdd y gallai eich rhodd ein helpu i archwilio syniadau newydd

£5
£5
Rhannu Syniadau
Cyfarfod coffi i rannu syniadau
£12
£12
Gwneud cysylltiadau
Costau teithio i gwrdd â chydweithwyr
£23
£23
Datblygu prosiectau
Proses recordio a rhannu ar gyfer mewnbwn ac adborth artistig
£57
£57
Profi cysyniadau
Rhentu gofod gweithdy i arbrofi gyda syniadau
£100
£100
Trafod posibiliadau
Ymweliad creadigol i feithrin perthynas artistig
£500
£500
Creu cymeriadau
Contractio actorion i archwilio'r posibiliadau
£1k
£1k
Llunio straeon
Egin gomisiwn i ddechrau ysgrifennu sgript

Beth mae eich cefnogaeth yn ei olygu i ni

Fel elusen gofrestredig, mae angen i ni godi'r arian i greu mwy o gyfleoedd i syniadau newydd ffynnu a thyfu.

Gallai unrhyw swm a roddwch fynd tuag at ran o'r broses - boed yn £5 ar gyfer cyfarfod coffi i sgriptiwr gynnig syniad, neu £7500 am gomisiwn llawn, mae pob cam creadigol yn rhan hanfodol o'r hyn a wnawn.

Cewch glywed rhagor am y syniadau y mae eich rhoddion yn eu gwireddu yng nghyhoeddiad tymor Kully yn ystod gwanwyn 2017. Dilynwch y daith yn #NTWNewIdeas

Buddsoddi mewn Syniadau Newydd

I am a UK taxpayer and understand that if I pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax in the current tax year than the amount of Gift Aid claimed on all my donations it is my responsibility to pay any difference.

Parhewch â’r sgwrs 

Am sgwrs bellach am sut y gallech gefnogi National Theatre Wales cysylltwch â Michelle Carwardine-Palmer (Rheolwr Gyfarwyddwr) ar 029 2035 3070 neu e-bostiwch development@nationaltheatrewales.org

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan gyda National Theatre Wales, ewch i nationaltheatrewales.org/team am ragor o wybodaeth

Mae NTW wedi chwarae rhan hollbwysig yn fy natblygiad fel Artist

O’r diwrnod hyfforddiant TEAM cyntaf i mi gofrestru ar ei gyfer yn gynnar yn 2014 hyd at heddiw, mae NTW wedi chwarae rhan hollbwysig yn fy natblygiad fel Artist. Des i ffwrdd o’r digwyddiad cyntaf hwnnw wedi fy nghalonogi’n llwyr gan y profiad. Roeddwn yn teimlo ei fod yn gwmni oedd â gwir ddiddordeb yn yr hyn yr oedd pobl yn ei wneud. Cafodd hyn ei brofi wrth iddynt ddarparu’r hyfforddiant am ddim a thalu costau cludiant - gweithred hynod bwysig i Artist tlawd!

Newidiwyd fy ymarfer yn llwyr yn ddiweddarach y flwyddyn honno wrth i mi fynd ar wersyll haf Waleslab. Cyrhaeddais fel Actor/Cerddor bob dydd, a gadael pythefnos yn ddiweddarach gyda ffocws cwbl newydd ar Gelfyddyd Sain a Pherfformio. Yn hollbwysig, nid oedd y gwersyll haf yn bythefnos gyda NTW ac yna “yn ôl i’r byd go iawn”. Y gefnogaeth ddilynol barhaus a wnaeth y gwahaniaeth wrth i mi gychwyn ar gyfres o brosiectau artistig newydd sbon. Dyma yw’r sefyllfa o hyd, tair blynedd yn ddiweddarach. Mae Waleslab wedi rhoi sawl cyfle i mi ddatblygu a dangos fy ngwaith yng Nghymru, Llundain a Tsieina. Mae TEAM wedi cynnig profiadau parhaus gwerthfawr i mi, gan weithio ar brosiectau sydd wedi atgyfnerthu fy syniadau newydd a hefyd wedi fy ngwthio i a’m sgiliau i archwilio tir newydd. Mae NTW hefyd wedi fy helpu i ehangu fy rhwydwaith o gydweithwyr, gan fy nghyflwyno i artistiaid eraill â syniadau a dulliau newydd a chyffrous. Rwyf wedi bod ar dipyn o antur yn ystod y tair blynedd diwethaf gyda NTW, mae fy hyder wedi cynyddu fel artist ac fel person, ac rwyf wedi gweithio ar brosiectau gwych gyda phobl arbennig. Rwy’n gobeithio y gall llawer mwy o bobl gael y profiad hwn yn y dyfodol.

Nodais ar y dechrau fod yr hyfforddiant TEAM cyntaf yna yn rhad ac am ddim. Oni bai am hynny, ni fyddwn wedi gallu bod yn bresennol ac efallai na fyddwn wedi cael yr holl brofiad y mae’r tair blynedd diwethaf wedi’i roi i mi. 

Ben Tinniswood - Artist, Gwneuthurwr Theatr, Cerddor, Artist Sain

 

Photo: Warren Orchard - Experimentica 2015