Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Cefnogwch Ni

 

these brilliant offerings… mean that we can no longer talk of "the National" and mean only the South BankThe Observer

 

Mae National Theatre Wales yn gwmni theatr Saesneg nodedig, yn creu gwaith sy'n feiddgar ac yn fywiog, wedi'i wreiddio yng Nghymru, gydag apêl ryngwladol. Rydym yn theatr nad yw wedi'i lleoli mewn adeilad, sy'n golygu ein bod yn gwneud gwaith sydd wedi'i leoli ar safleoedd ledled Cymru, sy'n berthnasol ac yn ysgogi'r meddwl.

Mae National Theatre Wales yn elusen gofrestredig, felly mae angen i ni godi arian yn barhaus i barhau â'n gwaith. Mae llawer o ffyrdd i'n cefnogi ni a'r gwaith a wnawn, o roddion a chymynroddion unigol, i nawdd corfforaethol ar gyfer prosiectau unigol neu gostau craidd. Rydym yn croesawu rhoddion o unrhyw fath, waeth pa mor fawr neu fach, ac i ddarganfod mwy am y ffyrdd y gallwch ein cefnogi, sgroliwch i lawr. 

RHOI UNIGOL

Rydym yn hynod werthfawrogol am unrhyw roddion y gallwch eu gwneud. Mae cefnogaeth gan unigolion yn ein helpu i barhau i greu mwy o gynyrchiadau i chi eu mwynhau.

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gefnogi National Theatre Wales

  • Gallwch roi ar-lein i un o'n hymgyrchoedd trwy ein gwefan - ar hyn o bryd mae ein hymgyrch Buddsoddi mewn Syniadau Newydd yn codi arian i ni archwilio mwy o syniadau a chreu mwy o gynyrchiadau i chi ddod i'w mwynhau. Cliciwch yma i roi neu i ddarganfod mwy.
  • Gallwch ysgrifennu siec atom a'i bostio at National Theatre Wales, 30 Arcêd y Castell, Caerdydd, CF10 1BW.
  • Neu gallwch roi drwy ein tudalen Big Give

Er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein hymgyrchoedd a'n gweithgareddau codi arian, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a byddwn yn sicr o gyhoeddi pan fydd ymgyrchoedd newydd yn cael eu lansio.

Cofiwch fel elusen, gall National Theatre Wales hefyd hawlio cymorth rhodd ar unrhyw roddion gan drethdalwyr yn y DU. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth, dim ond gadael i ni wybod, a byddwn yn adennill yr arian gan Gyllid a Thollau EM. Mae rhoddion i elusennau dan y cynllun Cymorth Rhodd yn cael eu cynyddu gan tua 25 ceiniog ar gyfer pob punt a roddwyd. I gael gwybod mwy am Gymorth Rhodd, cliciwch yma.

Rhoddion Cymunrodd

Eich cymynrodd yw un o'r penderfyniadau pwysicaf a wnewch, ac efallai mai dyma'r rhodd fwyaf gwerthfawr y byddwch yn ei rhoi. Ar ôl darparu ar gyfer eich ffrindiau a'ch teulu, efallai y byddwch yn penderfynu rhoi i elusen y mae ei gwaith yn bwysig i chi. 

Beth am gael effaith ar genedlaethau'r dyfodol drwy adael rhodd i National Theatre Wales? Gall rhodd helpu i wneud ein mudiad yn fwy cynaliadwy a'n galluogi i barhau i greu theatr ryfeddol mewn mannau hynod am flynyddoedd i ddod. Yn NTW gallwn fod yn siwr o droi eich cymynrodd yn rhywbeth creadigol, boed yn gynhyrchiad, cyfnod preswyl i artist neu raglen allgymorth. 

Gall rhoi hyd yn oed swm bach wneud gwahaniaeth parhaol i National Theatre Wales, a gall leihau'n sylweddol faint o dreth etifeddiaeth sy'n ddyledus ar eich ystâd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth neu siaradwch â'ch ymgynghorydd ariannol.

Os ydych yn ystyried, neu eisoes wedi penderfynu gadael rhodd i National Theatre Wales, mae croeso i chi gysylltu â ni, byddem yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych, ond rydym yn cynghori eich bod yn siarad â gweithiwr proffesiynol cyfreithiol ynglŷn â'ch ewyllys.

Gall rhoddion hefyd gael eu gwneud i anrhydeddu anwyliaid oedd yn hoff o National Theatre Wales ac yn mwynhau ein gwaith. Os hoffech chi gynnal casgliad ar gyfer National Theatre Wales, cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallwch wneud hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i adael cymunrodd i National Theatre Wales, cysylltwch â Michelle Carwardine-Palmer, Rheolwr Gyfarwyddwr.

NAWDD CORFFORAETHOL

Yr hyn y gallwn ni ei gynnig i chi fel partner yw:

  • Sylw yn genedlaethol, ar draws y DU ac yn rhyngwladol.
  • Cyfleoedd i staff gymryd rhan ac ymgysylltu â gwneuthurwyr theatr o’r radd flaenaf.
  • Buddion o ran tocynnau a lletygarwch.
  • Cydnabyddiaeth mewn print, ar-lein ac mewn cyhoeddiadau.


Rydym yn deall bod pob cwmni yn wahanol, ac rydym yn awyddus i feithrin partneriaethau da sy’n llawn ymgysylltiad, yn agored ac yn ysbrydoli’r ddwy ochr.

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd partneriaeth, neu i drefnu cyfarfod cysylltwch â’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Michelle Carwardine-Palmer ar 029 2035 3070