Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
Trwy Gydol y Flwyddyn

Datblygu Creadigol

Mae National Theatre Wales, a hynny erioed, yn ymwneud â sgyrsiau creadigol, datblygu talent a chefnogi artistiaid i wneud cynyrchiadau newydd gwych.


Credwn fod gennym gyfrifoldeb deuol; i feithrin y genhedlaeth nesaf o dalent greadigol, ac ar yr un pryd gweithio gydag artistiaid mwy sefydledig i'w helpu i ehangu eu hymarfer, gan gyfrannu at sector celfyddydau creadigol ffyniannus, uchelgeisiol a bywiog ledled Cymru.

Mae Datblygu Creadigol yn ddull newydd a fydd yn dwyn ynghyd prosiectau ymchwil a datblygu'r cwmni ochr yn ochr â'r gwaith a wnawn i gefnogi artistiaid a gwneuthurwyr annibynnol. Gobeithiwn, trwy wneud hynny, y byddwn yn creu mwy o gyfleoedd i artistiaid weithio gyda'i gilydd, gwneud darganfyddiadau a datblygu gwaith newydd ar draws y wlad.

Rydym am greu model o’r radd flaenaf ar gyfer cefnogi a datblygu artistiaid a gwaith newydd trwy ddefnyddio rhwydweithiau, cefnogaeth gan gymheiriaid, mentora, cyfleoedd pwrpasol ar gyfer archwilio a dysgu, gwella, ac adborth beirniadol.

Cymrwch ran!

Mae chwe elfen i’n rhaglen Datblygu Creadigol. ac mae'r broses ymgeisio neu gynnig syniadau ar gyfer bron pob un yn syml iawn.
 
Mae mwy o wybodaeth isod am chwe elfen Datblygu Creadigol. Os nad ydych yn siwr pa un sy’n gweddu atoch chi, jyst rhowch floedd.
 
 

Cynhyrchwyr newydd & Cyfarwyddwyr newydd

Cynhyrchwyr newydd

Ar gyfer pwy y mae?
Mae hwn yn gyfle i gynhyrchwyr sydd ag ychydig yn unig o brofiad proffesiynol i ddatblygu eu sgiliau cynhyrchu wrth weithio mewn rôl cynhyrchydd i gefnogi'r rhaglen Datblygu Creadigol

Sut mae’n gweithio?
Bydd dau Gynhyrchydd Newydd yn cael eu dewis bob blwyddyn i weithio ar ystod o brosiectau, gyda ffocws ar gefnogi gwaith newydd sy'n cael ei arwain gan broses. Bydd hyn yn cynnwys Cyfnodau Preswyl ar Leoliad a Labordai Datblygu Proffesiynol.

Bydd y Cynhyrchwyr Newydd yn cael eu cefnogi gan NTW i gynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u cysylltiadau, tra'n sefydlu cysylltiadau parhaol gyda chronfa ddeinamig o artistiaid annibynnol.

Bydd yr artistiaid y maent yn gweithio gyda nhw yn elwa trwy dderbyn cefnogaeth un-i-un, gan eu helpu i ystyried cyfleoedd pellach ar gyfer datblygu, cynhyrchu neu deithio eu gwaith, ynghyd â ffrydiau ariannu posibl. Bydd y gwaith hwn hefyd o fudd i'r sector ehangach sy'n cyfrannu at nifer y cynhyrchwyr sy'n gweithio yng Nghymru.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?
(Mae dyddiad cau y cyfle yma nawr wedi pasio)​

 

Cefnogir rhaglen Cynhyrchwyr Newydd NTW gan:
Jerwood Charitable Foundation

 

Cyfarwyddwyr Newydd

Ar gyfer pwy y mae?
I'r rhai sydd ag ychydig neu ddim profiad o gyfarwyddo proffesiynol, ond sy’n awyddus i roi cynnig arni.

Sut mae’n gweithio?
Mae'r swydd Cyfarwyddwr Newydd yn gyfle i artistiaid sydd â diddordeb mewn gweithio'n agos gydag artistiaid/cyfarwyddwyr arweiniol mwy profiadol, gan ennill profiad agos o'u hymarfer a gwybodaeth am y prosesau creadigol sy'n sail i un o'n prif gynyrchiadau. Mae'r rôl hon yn elfen allweddol o dîm creadigol unrhyw gynhyrchiad gan NTW ac mae'n gofyn am bresenoldeb yn ystod ymarferion, yr wythnos gynhyrchu a pherfformiadau.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?
(Mae dyddiad cau y cyfle yma nawr wedi pasio)

Labordai Datblygu Proffesiynol

Ar gyfer pwy maen nhw?

Artistiaid newydd a’r rhai ar ganol eu gyrfa o wahanol gefndiroedd, sy’n dymuno treulio amser yn cyfnewid arfer.

Beth ydyn nhw?

Gwyddom fod artistiaid yn ei chael yn anodd dod o hyd i'r amser i ddod at ei gilydd, a rhannu syniadau, arfer a phroses. Mae Labordai Datblygu Proffesiynol yn rhoi i chi ac artistiaid yr ydych am weithio gyda hwy y cyfle i gynllunio eich labordy perfformio eich hun sy'n galluogi cyfnewid.


Ar ôl cynnal ymgynghoriad helaeth, gwyddom fod artistiaid yn chwilio am wahanol ffyrdd i gael eu cefnogi i ddod at ei gilydd a rhannu gofod corfforol, ffyrdd o weithio, syniadau, sgiliau a phrofiadau. Mae hyn yn arbennig o bwysig i unigolion mwy gwledig (a allai fod yn fwy ynysig), sydd hyd yn hyn wedi dibynnu ar rwydweithiau anffurfiol i aros yn gysylltiedig. Rydym am glywed gan bobl greadigol o wahanol gefndiroedd artistig sydd am greu a gwneud cais am gyfnod datblygu dwys a’i gyflwyno, yn seiliedig ar eu hanghenion.

Byddwn yn ceisio cefnogi cynigion ar gyfer ffyrdd arloesol o rannu sgiliau, syniadau a/neu broses yn fwy eang mewn fformatau sy'n galluogi artistiaid i symud o’u ffyrdd arferol o weithio.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?
(Mae dyddiad cau y cyfle yma nawr wedi pasio)

Huddles

Ar gyfer pwy y mae?

Artistiaid yng Nghymru

Beth ydyw?

Mae Huddles yn gyfle i artistiaid annibynnol yng Nghymru ddod ynghyd, gydag artistiaid o ymhellach i ffwrdd, gyda sefydliadau partner a chyda staff o NTW; ar gyfer cyfnewid cyfoedion i gyfoedion ac i gael cipolwg a gwybodaeth am y ffyrdd y mae eraill yn gwneud gwaith.

Bydd NTW yn rhedeg pedwar Huddle mewn partneriaeth â rhwydweithiau artistiaid allweddol neu sefydliadau celfyddydol ar gyfer artistiaid sy'n byw ac yn gweithio ledled Cymru.

Bydd pob un yn wahanol a gallant fod ar ffurf cyflwyniadau neu sgyrsiau, seminar, gweithdai ymarferol, cymorthfeydd syniadau ac ati.

Os ydych chi'n artist gyda syniadau am yr hyn yr hoffech i ni ganolbwyntio Huddle arno, cysylltwch â ni nawr.

Gwenfair Hawkins

Cynorthwyydd Datblygu Creadigol /Creative Development Assistant

gwenfairhawkins@nationaltheatrewales.org

 

 

Cyfnodau preswyl ar leoliad

Ar gyfer pwy maen nhw?

Artistiaid a chwmnïau newydd a rhai ar ganol eu gyrfa.

Beth ydyn nhw?

Mae Cyfnodau Preswyl ar Leoliad yn gyfleoedd unigryw i dreulio amser ymchwil a datblygu yn edrych ar syniadau newydd ar gyfer perfformio, sydd wedi'u gwreiddio mewn lleoliad neu gymuned. Mae hwn yn gyfle i greu eich cyfnod preswyl eich hun lle gallwch chi wthio'ch ymarfer artistig, tra'n archwilio'r nodweddion unigryw sy'n rhan o'r genedl.  

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan artistiaid sydd am archwilio syniadau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, Gorllewin Cymru neu sy'n dod o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol megis BAME a'r unigolion hynny sydd ag anghenion ychwanegol.Cefnogir Cyfnodau Preswyl ar Leoliad gan:

 

Cefnogir Cyfnodau Preswyl ar Leoliad gan:
jerwoodcharitablefoundation.org

 

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?
(Mae dyddiad cau y cyfle yma nawr wedi pasio)

NTW Camps

Ar gyfer pwy y mae?

Mae NTW Camps ar gyfer pobl anturus, hael a chydweithredol. Mae ar gyfer artistiaid sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd gydag artistiaid eraill, yn aml o ddisgyblaethau eraill ee theatr, coreograffi, ysgrifennu, celfyddyd fyw, gosodiadau, dylunio a digidol

Beth ydyn nhw?

Mae NTW Camps yn gyfnodau preswyl dwys, wedi'u dylunio a'u curadu gan NTW sy'n dod â phobl amrywiol â gwahanol lefelau o brofiad ynghyd, o  ystod o gefndiroedd artistig a diwylliannol, gan gynnwys cyfranogwyr rhyngwladol.

Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle a'r rhyddid i archwilio syniadau ac arbrofi, gan ganolbwyntio ar greu syniadau newydd ar gyfer perfformio a chydweithredu annisgwyl.

Bob blwyddyn, bydd ffocws a lleoliad y cyfnod preswyl yn wahanol.

Sut gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Bydd angen i chi aros ychydig am hwn. Yn y cyfamser, edrychwch ar y Gwersyll olaf a drefnwyd gennym. 'Artistists Playground’ yn Ne Korea 

Comisiynu & Ymchwil a Datblygu

Ac nid dyna'r cyfan ...

Mae Datblygu Creadigol yn NTW hefyd yn cynnwys datblygu gwaith newydd trwy Gomisiynu ac Ymchwil a Datblygu tuag at ein rhaglen ein hunain.

Comisiynu
Mae NTW yn parhau i fod yn ymrwymedig i gomisiynu gwaith newydd. Bydd y cwmni'n parhau i weithio gydag awduron a’u cefnogi trwy ddarparu rhwydwaith o ddramatwrgiaid profiadol i'w helpu i ddatblygu eu gwaith ac ysgrifennu newydd yng Nghymru.

Os ydych chi'n awdur gyda sgript i'w rannu, edrychwch ar y dudalen Eich Gwaith ar ein gwefan i ddarganfod sut i'w rannu gyda ni.

Ymchwil a Datblygu:
Bydd y gefnogaeth hon yn cael ei darparu fesul achos i artistiaid y mae gan NTW ddiddordeb mewn gweithio gyda nhw yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar Ddatblygu Creadigol yn NTW, cysylltwch â:

Simon Coates
Pennaeth Datblygu Creadigol
+44 (0)29 2035 3070
+44 (0)75 4591 5185
simoncoates@nationaltheatrewales.org

Cefnogir y rhaglen Datblygu Creadigol gan

Sefydliad Esmee Fairbairn