Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
15-17 Chwefror 2018
Pontrhydfendigaid, Ceredigion

Storm.1
NOTHING REMAINS THE SAME

National Theatre Wales

THE STORM CYCLE
Crëwyd gan Mike Pearson a Mike Brookes

Cyfres o chwe chynhyrchiad wedi’u dyfeisio, eu llunio a’u cyfarwyddo gan Mike Pearson a Mike Brookes, sydd wedi creu peth o waith mwyaf clodwiw National Theatre Wales hyd yn hyn (The Persians, Coriolanu/us, ac Iliad) . Bydd y gweithiau amlgyfrwng hyn yn cael eu perfformio mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, mewn amrywiaeth o raddfeydd a meintiau, ac yn archwilio dwy thema allweddol; gwirionedd a thystiolaeth. Byddant yn dod i ben yn 2020 gyda chynhyrchiad pwysig, newydd, ar raddfa fawr ar gyfer rhaglen 10fed pen-blwydd NTW.

There is a storm coming…
We live in tempestuous times: an era of climatic and environmental uncertainty 
and of

social and political upheaval. Perhaps it was always so.
But what new forms can theatre develop and adopt: to engage with and to reflect the temper of our times?
An urgent theatre: fit for purpose, addressing and expressing our present realities
Of living in the eye of the storm


STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME 

Rhan 1 o The Storm Cycle, wedi’i greu gan Mike Pearson a Mike Brookes

Cerddoriaeth: John Hardy Music

Dylunydd Sain: Mike Beer

Ailgread barddonol, sinematig o ddau lyfr cyntaf Metamorphoses yr awdur Rhufeinig Ovid.

Yn ei naratif epig, a gwblhawyd yn fuan cyn iddo gael ei alltudio yn 8AD, mae Ovid yn cysylltu “yn un cyfanwaith artistig cytûn, holl straeon mytholeg glasurol”. Yn anad dim, mae’n adrodd am newidiadau a thrawsnewidiadau anhygoel a gwyrthiol, yn natur pobl a phethau.

Mewn cyfuniad theatrig trawiadol o eiriau, sain a digwyddiadau annisgwyl, mae STORM.1: Nothing Remains the Same yn ymdrin â dwy o straeon cynnar Ovid.

Yn y rhan gyntaf, Chaos & Creation, wedi’i leisio gan gyda Mike Pearson, trefnir cytgord mewn bydysawd anhrefnus, ac yna caiff ei roi mewn perygl trwy ddiffygion, gwendidau a gweithrediadau treisgar hiliau dilynol y ddynol ryw.

Yn yr ail, Ignition & Eclipse, wedi’i leisio gan Aimee-Ffion Edwards, mae Phaëthon fyrbwyll yn mynnu gyrru cerbyd tanllyd – yr haul - ei dad Phoebus, i brofi mai ef yw ei ddwyfol fab. Ond mae ei ymddygiad gwyllt yn arwain at drasiedi…

Pafiliwn Bont, Pontrhydgendigaid, Ceredigion, SY25 6BB
15-17 Chwefror 2018, 8pm
 

Tocynnau
£10 / £7.50 gostyngiadau 
£5 rhagddangosiad (15 Chwefror)
Mae cynllun Hynt yn berthnasol ar gyfer yr holl docynnau i'r Anabl – y medrir eu harchebu trwy ffonio 
029 2037 1689

Canllaw oedran: 14+

Perfformiadau hygyrch
Mae pob perfformiad yn hygyrch i gadeiriau olwyn.
Offer Sain Ddisgrifiad ar gael ym mhob perfformiad
Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

BETH I’W DDISGWYL

STORM.1: NOTHING REMAINS THE SAME

Mi fydd hwn yn berfformiad â seddu, o dan dô, gyda rhan helaeth yn digwydd mewn tywyllwch llwyr. Ond mae elfen o'r perfformiad yn yr awyr agored, felly dewch wedi'ch gwisgo ar gyfer y tywydd Cymreig ym mis Chwefror.

 

Ar y diwrnodau perfformio mi fydd swyddfa docynnau yn y safle. Mi fydd y swyddfa ar agor tua 45 munud cyn i'r perfformiad ddechrau, felly gallwch gasglu tocynnau wedi'u bwcio o flaen llaw a prynu unrhyw docynnau heb eu gwerthu (arian parod yn unig).
 

Cyrraedd y Safle

Er ein bod yn annog ein cynulleidfaoedd i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bo’n bosib, yn yr achos yma y ffordd orau o bell ffordd i gyrraedd y safle yw mewn car. Mae maes parcio mawr, rhad-ac-am-ddim ar y safle. Y côd post am y maes parcio yw SY25 6BB.

(Ar drafnidiaeth gyhoeddus, mae’r bws T-21 yn mynd o Aberystwyth i Bontrhydfendigaid, a’r T-29 o Dregaron, ond ni fydd yn bosib dychwelyd i Aberystwyth nac i Dregaron ar fws ar yr un noson.)

Mae llety ar gael yn y pentre’, yng ngwestai’r Llew Coch a’r Llew Du.

 

Nodwch os gwelwch yn dda 

Mae'r cynhyrchiad hwn wedi'i argymhell i unrhywun dros 14 mlwydd oed.
Rydym yn argymhell yn gryf na ddylai plant o dan wyth mlwydd oedd fynychu'r cynhyrchiad.

Does dim mynediad o gwbl i gŵn, heblaw cŵn cymorth.
 
Hyd y sioe fydd tua 75 munud, a dim egwyl.
 
Mi fyd y perfformiad yn cynnwys tân gwyllt.
 
Mae tai bach ar gael yn y safle.
 
Peidiwch a dod â diod alcoholig neu fwyd gyda chi. Caniateir dŵr potel.
 
Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.