Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

 • A
 • A
 • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales

Eich Gwaith

Canllawiau i Artistiaid

Mae National Theatre Wales yn ystyried mai meithrin a datblygu artistiaid theatr yng Nghymru yw un o’i nodau craidd, a hynny fel modd o gyflawni cynyrchiadau theatr newydd eithriadol, ac er mwyn datblygiad ehangach y theatr yng Nghymru. Rydym am ei wneud mor hawdd â phosib i bob artist ddod i gysylltiad â ni a rhoi gwybod i ni am eu gwaith a’u syniadau. Rydym am ganolbwyntio ein hadnoddau ar weithgarwch fydd yn cael yr effaith fwyaf ar wneud theatr. 

Rydym am fod yr un mor hygyrch i bob artist yng Nghymru, a gweithio mewn ffordd sy’n cefnogi ac yn annog sefydliadau theatr eraill, yn enwedig mentrau bach ac annibynnol. 

Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi datblygu rhai canllawiau i’w wneud yn hawdd i chi roi gwybod i ni am yr hyn yr ydych yn gweithio arno, neu’n gobeithio ei ddatblygu yn y dyfodol.

Sgroliwch i lawr am fwy o wybodaeth

 

Artist Engrheifftiol: Jenny Cashmore
Lluniau: Jorge Lizalde

 

Crynodeb

Dyma’r crynodeb:

 • Ymunwch â’n cymuned ar-lein
   
 • Dywedwch wrthym eich bod wedi ymuno
   
 • Anfonwch rywbeth aton ni 
   
  • Os hoffech gyflwyno eich gwaith – anfonwch aton ni beth bynnag yr ydych yn credu fydd yn cynrychioli eich arddull yn y ffordd orau. Yn dibynnu ar y gwaith yr ydych yn ei wneud, gallai hyn fod yn: sgript (byddem yn awgrymu hyd at ugain tudalen), darn o fideo neu linc i bortffolio o waith ar-lein.
   Anfonwch at ideas@nationaltheatrewales.org
  • Neu os hoffech weithio ar syniad newydd gyda National Theatre Wales anfonwch grynodeb ohono yn y fformat sy’n gweddu orau i chi/y syniad at: ideas@nationaltheatrewales.org. Efallai y byddwch hefyd am gynnwys enghreifftiau o’ch ysgrifennu/prosiectau blaenorol fel uchod. Wrth wneud hynny gofynnwn i chi roi gwybod i ni am eich rhesymau dros gyflwyno i National Theatre Wales, a’ch perthynas â Chymru neu eich diddordeb ynddi.
    
 • Mi fydd ein staff cwmni a'n cydweithwyr rheolaidd yn edrych ar eich gwaith ac yn cysylltu â chi.
 • Efallai y byddwch hefyd am ein gwahodd i weld peth o’ch gwaith – rhowch ychydig o rybudd i ni (gofynnwn am fis i fod yn siŵr) ac fe wnawn ein gorau i fod yno.

I weld y fersiwn lawn, parhewch i ddarllen:

Rhoi wybod i ni amdanoch chi a’ch gwaith

1. Rhoi wybod i ni amdanoch chi a’ch gwaith: 
Mae ein cymuned ar-lein wrth wraidd ein cyfathrebu gydag artistiaid. I roi gwybod i ni am eich gwaith, dylech gofrestru yn http://community.nationaltheatrewales.org/ a chreu proffil i chi’ch hun. Ceisiwch greu proffil fydd yn ein helpu i ddysgu amdanoch chi a’r hyn yr ydych yn ei wneud. Rydym yn deall bod rhai pobl yn swil a nad yw rhwydweithiau cymdeithasol at ddant pawb, felly byddwn yn derbyn proffil gyda’ch enw a manylion bras.

Ymunwch â grŵp ar y rhwydwaith hefyd sy’n cyfateb â’ch diddordebau, e.e. Awduron, Gweithwyr Creadigol (yn cynnwys cyfarwyddwyr a dylunwyr); bydd hyn yn ein helpu i gadw mewn cysylltiad â chi am gyfleoedd perthnasol. 

Gallwch anfon samplau o’ch gwaith i ideas@nationaltheatrewales.org. Os oes gennych syniad penodol yr hoffech ei awgrymu i ni, gwnewch hyn yn glir yn eich neges gychwynnol. Rydym yn derbyn cyflwyniadau gan bob artist, ond gofynnwn i chi ei wneud yn glir i ni beth yw eich rhesymau dros anfon at National Theatre Wales, a’ch perthynas â Chymru neu eich diddordeb ynddi. I roi syniad i chi, byddem yn awgrymu eich bod yn anfon hyd at ugain tudalen o ddeunydd ysgrifenedig, darn o fideo 5 munud o hyd neu linc o bortffolio o waith ar-lein. Byddwn bob amser yn cydnabod eich cyflwyniad, fel arfer o fewn wythnos.

Peidiwch ag anfon sgriptiau digymell – yn rhannol oherwydd nad oes gennym yr adnoddau i ddarllen pob un ohonynt, ond yn bennaf oherwydd y byddem yn annhebygol iawn o gynhyrchu sgript sy’n bodoli eisoes gan awdur nad oedd gennym berthynas â hwy. Os ydych yn awdur ac y byddech yn hoffi anfon eich gwaith atom anfonwch ddarn sampl o sgript neu sgriptiau atom – os ydym am ddarllen rhagor byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am fwy o wybodaeth.

Mae diddordeb gennym hefyd yn eich syniadau. Pe byddem yn datblygu prosiect gyda chi, byddem yn gweithio ar y rhain – nid rhywbeth yr ydych wedi’i wneud o’r blaen. Rydym yn deall bod syniadau yn werthfawr iawn – chi sy’n berchen arnynt a chânt eu trin yn gyfrinachol, a’u trafod gyda Staff NTW, aelodau ein Panel TEAM neu artistiaid yr ydym yn gweithio’n rheolaidd â hwy. Gellir cyflwyno syniadau ar unrhyw fformat, yn ysgrifenedig, fideo, sain, delweddau – beth bynnag yr ydych yn credu sydd orau er mwyn cyfathrebu eich syniadau i ni. 

Rydym yn awyddus i glywed gan artistiaid a gweithwyr creadigol sy’n gweithio mewn amrywiol arferion artistig yn cynnwys dylunwyr golau, sain a set a gweithwyr digidol hefyd.

Beth sy’n digwydd nesaf

2. Beth sy’n digwydd nesaf?

Bob chwe neu wyth wythnos, rydym yn dod at ein gilydd fel cwmni ac yn gwahodd artistiaid yr ydym yn gweithio'n gyson â nhw, a chynrychiolwyr TEAM, i ddarllen dros yr holl gyflwyniadau yr ydym yn eu derbyn. Rydym yn gofyn iddynt roi gwybod i ni am eu barn ar y gwaith. Ar y pwynt hwn gall un o’r canlynol ddigwydd –

 • Byddwn yn cysylltu i ddiolch i chi am gysylltu â ni ac am gyflwyno’r cwmni i’ch gwaith. Efallai y byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i ni am unrhyw gyfleoedd i weld eich gwaith yn fyw, er mwyn i ni ddod i’w weld a dysgu mwy amdano – edrychwch ar Adran 4: Ein gwahodd i weld eich gwaith.
   
 • Os yw’r panel yn teimlo y gallai’r syniadau fod o ddiddordeb i’r cwmni byddant yn cysylltu â chi ynghylch y cam nesaf – gallai hynny fod yn gyfarfod i ddysgu mwy amdanoch chi a’ch gwaith, egin gomisiwn neu ymchwil a datblygiad er enghraifft. Bydd trafodaethau yn y cyfarfodydd yma yn gyfrinachol bob tro. Byddwn yn adolygu ac yn trafod eich gwaith cyn gynted ag y bo modd, a byddwn yn gwneud ein gorau i ddod yn ôl atoch chi o fewn pedwar mis.

Yn anffodus ni fyddwn yn gallu anfon adborth manwl nac ‘adroddiad ar sgript’ i chi oherwydd nid yw’r adnoddau gennym yn y cwmni i reoli hynny, a byddai’n well gennym ddatblygu sgwrs gyda chi am waith newydd yn hytrach na rhywbeth sydd eisoes wedi cael ei ysgrifennu.

Beth fydd yn digwydd yn y dyfodol

3. Beth fydd yn digwydd yn y dyfodol?

Os nad ydym yn cynnig cyfle i chi weithio gyda ni ar unwaith, efallai y byddwn yn gallu cynnig cyfle i chi yn y dyfodol. Gallai hyn ddigwydd mewn nifer o ffyrdd: 

• Os bydd prosiect yn codi sy’n ymddangos y byddai’n gweddu i’ch sgiliau a’ch diddordebau, byddwn yn gofyn i chi ddod i mewn am gyfarfod i drafod y peth ymhellach. 

• Mae ffocws a blaenoriaethau ein rhaglen yn cael eu datblygu o hyd; felly bydd gwahanol artistiaid yn briodol i’n gwaith ar wahanol adegau. Bydd newyddion am ddiddordebau a gweithgarwch presennol y cwmni yn cael ei roi ar wefan/rhwydwaith cymdeithasol NTW.  

Ein gwahodd i weld eich gwaith

4. Ein gwahodd i weld eich gwaith: 
Rydym am annog cymaint o gynhyrchu gwaith newydd â phosibl yng Nghymru; yn enwedig gan gwmnïau ac artistiaid annibynnol a newydd. Felly, os yw eich gwaith yn cael ei gynhyrchu, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ein gorau i ddod i’w weld. Os yw’n cael ei gynhyrchu gan gwmni lefel broffesiynol annibynnol (a allai gynnwys cwmni yr ydych chi wedi’i sefydlu), yn cael ei gynnal yng Nghymru, a’ch bod yn rhoi gwybod i ni o leiaf mis ymlaen llaw, rydym yn addo dod i’w weld (ar yr amod nad oes unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi), neu i anfon artist yr ydym yn ymddiried ynddo i’w weld ar ein rhan ac adrodd yn ôl.

Os yw’r digwyddiad yn berfformiad cyhoeddus, ychwanegwch e at ein hadran ddigwyddiadau ar gymuned NTW. 

Ar ôl i chi greu’r digwyddiad, anfonwch neges at Simon Coates ar y gymuned yn rhoi gwybod iddo eich bod wedi ychwanegu’r digwyddiad a’ch bod yn dymuno i ni ddod i’w weld. Yn ein cyfarfodydd tîm wythnosol byddwn yn edrych ar y digwyddiadau y cawsom ein gwahodd iddynt a gwneud ein gorau i’w dyrannu i gyd i aelodau o staff. Y mwyaf o rybudd y gallwch ei roi i ni, gorau oll – fel chi, rydym yn brysur iawn felly rhowch wybod i ni mewn da bryd a bydd mwy o gyfle i ni geisio sicrhau ein bod yn dod i weld eich gwaith. Os byddwch yn rhoi llai na mis o rybudd i ni, efallai na fyddwn yn gallu dod i weld eich gwaith.

Bydd cynyrchiadau yr ydym wedi’u gweld yn cael eu trafod yn ein cyfarfodydd syniadau. Rydym yn credu mai dyma’r ffordd orau i ddod i’ch adnabod chi a’ch gwaith. Rydym hefyd yn adolygu ac yn ‘mynychu’ prosiectau ar-lein, yn enwedig os ydych yn eu sefydlu, neu’n rhoi cyhoeddusrwydd iddynt, drwy ein gwefan. Rydym yn ystyried mentrau ar-lein yn rhan bwysig o’r darlun theatr ehangach.

Pwy fydd yn adolygu eich gwaith

 5. Pwy fydd yn adolygu eich gwaith: 

Mae NTW yn ymrwymedig i ddefnyddio arbenigwyr i adolygu eich gwaith. Fodd bynnag, rydym yn ystyried bod y cwmni yn cynnwys yr holl artistiaid a staff cynhyrchu sy’n gweithio gyda ni, nid staff cyflogedig yn unig, felly efallai bydd eich gwaith yn cael ei adolygu gan staff cymwys, artistiaid a chynhyrchwyr sy’n cydweithio gyda ni ar brosiectau ar hyn o bryd, artistiaid a chynhyrchwyr yr ydym yn ymddiried ynddynt sydd â hanes o weithio gyda ni, neu unigolion cymwys fel aelodau o fwrdd NTW.

Bydd yr holl adroddiadau yn cael eu trafod yn ein cyfarfodydd syniadau, gyda dilyn i fyny yn digwydd ac ail farn yn cael ei cheisio lle y bo’n briodol. Bydd yr holl drafodaeth a chofnodion am eich gwaith yn gyfrinachol er mwyn eich diogelu chi. 

Bydd disgwyl i bawb sy’n adolygu neu ddatblygu gwaith artist yn National Theatre Wales weithio yn unol â’n polisïau ar gyfer cyfle Cyfartal, Diogelu Plant ac Oedolion agored i Niwed, ac Urddas a Pharch yn y Gweithle.  Mae’r polisïau hyn ar gael i chi ar gais, ac os cewch eich trin mewn ffordd sy’n syrthio islaw’r safonau proffesiynol hyn gan unrhyw un sy’n ymwneud â NTW, gofynnwn i chi roi gwybod i ni er mwyn i ni allu mynd i’r afael â’r broblem cyn gynted â phosibl.