Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales
Ar Draws Cymru

TEAM Addysg

TEAM Education yw ein ffordd ni o gyrraedd a chyfathrebu gyda phobl ifanc ar draws Gymru. 

Os ydych chi mewn ysgol brif ffrwd, mewn addysg amgen neu newydd adael ysgol neu goleg ac yn edrych am drywydd newydd, rydym ni eisiau gweithio gyda chi er mwyn helpu archwilio eich creadigrwydd a datblygu artistiaid y dyfodol.

Os ydych chi’n 16 oed neu drosodd mi fedrwch chi ymuno a’n rhwydwaith o bobl greadigol ar-lein drwy TEAM. 

Os nad ydych chi’n 16 oed eto peidiwch â phoeni, mae gwahanol ffyrdd medrwch chi gymryd rhan – cadwch olwg allan ar wefan NTW ar gyfer y diweddaraf. 

Lluniau: Paul Thomas

Chwarae Eich Rhan

 

Rydym ni’n ganol y broses o siapio ein rhaglen addysg ar gyfer National Theatre Wales sy’n adlewyrchu athroniaeth a dull NTW.

Rydym ni wedi cynnal ymgynghoriadau ar draws Cymru er mwyn helpu cael syniadau, cyfarfod gydag athrawon, rhieni, gwneuthurwyr theatr, addysgwyr cartref, gweithiwr gofal, awdurdodau addysg, beirdd, dramodwyr, actorion a mwy, rheiny oll sy’n credu’n angerddol am werth y celfyddydau i bobl ifanc.

Bydden ni wrth ein boddau cael eich mewnbwn chi yn y broses yma – beth ydych chi’n meddwl dylai NTW wneud er mwyn cyfathrebu gyda phobl ifanc?

Cymerwch ran yn y sgwrs sydd ar-lein drwy ymuno a’r grŵp Rethinking Education group

Educational Resources

Mae dwy o sioeau eiconig National Theatre Wales: The Radicalisation of Bradley Manning gan Tim Price a Mametz gan Owen Sheers, nawr wedi'u cynnwys ar Faes Llafur Drama Safon A CBAC. 

Er mwyn cefnogi myfyrwyr sy'n astudio'r dramâu, mae'r timau creadigol oedd yn  ymwneud â'r ddau gynhyrchiad wedi rhannu eu profiadau gyda ni, gan ganolbwyntio ar y cwestiynau canlynol:

1. Fel cyfarwyddwr pa benderfyniadau wnaethoch chi wrth gyflwyno'r ddrama i'w pherfformio, gan ganolbwyntio ar ryngweithio rhwng cymeriadau a symud? 

2. Beth yw'r heriau wnaethoch chi eu hwynebu fel actor yn chwarae eich rôl, gan ganolbwyntio ar gymeriadu lleisiol a chorfforol, cymhelliant a rhyngweithio ag eraill?

3. Fel dylunydd, cyfarwyddwr neu reolwr cynhyrchu, pa ddulliau wnaethoch chi eu defnyddio o ran llwyfannu'r darn, gan ganolbwyntio ar y set, gwisgoedd, goleuo, sain a lleoliad cymeriadau?

Sgroliwch i lawr i ddarllen mwy am y sioeau, ac i weld pedwar fideo sy'n archwilio sut cafodd y cynyrchiadau eu gwneud.

Addysg

Projects

Rhannu

 

Os ydych chi’n athro, darlithydd, hwyluswr gweithdy neu’n weithiwr grŵp ifanc sy’n angerddol am ysbrydoli pobl ifanc mewn ffyrdd creadigol hoffwn ni glywed gennych chi.

Os oes gennych chi gynllun gwers neu weithgaredd dychmygus hoffwch chi ei rannu er mwyn helpu annog eraill i ddefnyddio dulliau creadigol wrth ddysgu, ymunwch a’n grŵp cymunedol -

Resources: A Creative Curriculum